Kunst met een vleugje (Zee)Zout


PRIVACY BELEID VAN

KUNSTENAARSVERENING ZOUT TEXEL

 

 

 

 

 

 Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die kunstenaarsvereniging ZOUT Texel (hierna: “ZOUT”  verwerkt van haar leden, donateurs en andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van ZOUT, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan ZOUT verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
kunstenaarsvereniging ZOUT Texel, Oost 18, 1794GP Oosterend, KVK nummer 37137540
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via zouttexel@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt ZOUT en voor welk doel
2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) en website
2.2    ZOUT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende        doeleinden:
a)      je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het         lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
b)      je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van         uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
ZOUT;
c)      je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,         cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst         gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met
ZOUT en je te informeren over de         ontwikkelingen van ZOUT

E-mail berichtgeving:

ZOUT gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ZOUT Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via zouttexel@gmail.com.

 

 

 Vermelding op de website (www.zouttexel.nl)

ZOUT vermeldt je naam, telefoonnummer en webadres op de openbare ledenpagina van de website.

Afmelding voor deze vermelding is te allen tijde mogelijk via zouttexel@gmail.com.

 

3. Bewaartermijnen

ZOUT verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ZOUT passende  maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de ledenadministratie van ZOUT kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ZOUT zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop ZOUT je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie zouttexel@gmail.com

 

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING BIJ HET PRIVACY BELEID

VAN KUNSTENAARSVERENING ZOUT TEXEL


 

Wat betekent, dit beleid nu in de praktijk. Het bestuur heeft een aantal veel voor komende vragen verzameld

 en uiteraard ook de antwoorden daarop.

 

  • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan andere leden doorgeven?

 

De vereniging mag de ledenlijst niet zomaar verstrekken aan alle leden. Dat mag alleen als er een belang voor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de penningmeester, die de ledenlijst nodig heeft voor het innen van de contributie of de exposities commissie voor het opstellen van de suppostenlijst.

 

  • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan bedrijven doorgeven      voor reclame en of sponsering?

 

In principe wel maar de leden moeten ruim vooraf worden geïnformeerd en een redelijke kans krijgen bezwaar aan te tekenen. DE persoonsgegevens van degenen, die bezwaar hebben mogen niet worden door gegeven.

 

  • Moeten de leden het privacy beleid accepteren door middel van een      getekende verklaring?

 

De privacyverklaring is een eenzijdig document om het privacy beleid te verantwoorden. De leden hoeven hiermee niet uitdrukkelijk in te stemmen maar het beleid moet voor de leden wel goed vindbaar zijn.

 

  • Mag de vereniging op de website een lijst publiceren van leden met een      betalingsachterstand?

 

Nee dat mag de vereniging niet.

 

  • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens publiceren op internet?

 

Neen, op de website mogen alleen naam, telefoonnummer en website worden vermeld. De overige gegevens worden niet vermeld.

 

  • Kan ik mijn persoonsgegevens bij de vereniging inzien en/of laten      verbeteren of verwijderen?

 

Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens bij het secretariaat in te zien. Ook kunt u vragen uw gegevens te corrigeren of te verwijderen.Deze tekst past u aan door erop te klikken.